Všeobecné podmínky

Závazné všeobecné podmínky

                                       

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi  zájemce o ubytovací služebu (dále jen zájemcem nebo ubytovaným) a ubytovatelem se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a níže uvedenými všeobecnými podmínkami, což zájemce o ubytování stvrzuje odesláním závazné objednávky, která je uveřejněna na internetových stránkách www.chataknehyne.cz.  Smluvní vztah vzniká odesláním objednávky služeb a prokázáním zaplacení zálohy. Zájemce odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí v objednávce. Případné změny údajů (zejména počtu osob, případně zvířat) je zájemce povinen neprodleně oznámit ubytovateli.

2. Způsob objednávání a placení

První zálohu ve výši 50 % z koncové ceny objednaných služeb, hradí zájemce při objednání pobytu. Jejím uhrazením mu vzniká nárok na rezervaci objednaných služeb. Při jejím uhrazení, zájemce obdrží e-mailem od ubytovatele, potvrzení o zaplacení. Druhou platbu – částku zbývající do celkové ceny objednaných služeb, uhradí zájemce nejpozději 1 měsíc před nástupem na pobyt, na účet ubytovatele. Po jejím uhrazení obdrží zájemce e-mailem potvrzení, které jej opravňuje k čerpání objednaných a uhrazených služeb. Při objednání pobytu v době kratší než jeden měsíc před nástupem, se hradí celá částka najednou. Nebude-li druhá záloha v této době uhrazena, nemůžeme garantovat další rezervaci služeb. Rekreační a pobytový poplatek obci, hradí zájemce v den příjezdu, přímo ubytovateli.

3. Odpovědnost a reklamace

Za poskytnutí objednaných služeb i jejich kvalitu a za pravdivost informací ručí ubytovatel. Případné reklamace je ubytovaný oprávněn uplatňovat pouze v době pobytu. V okamžiku vzniku reklamace, musí být proveden zápis mezi ubytovaným a ubytovatelem, a to včetně potvrzení nečerpaných služeb. Tyto doklady musí být součástí reklamace, bez nich nelze reklamaci uplatnit.

Při porušení povinností dle těchto všeobecných podmínek – např. uvedení nepravdivých informací v objednávce (počet osob, domácí zvíře apod.) může být ubytovatelem na místě požadována finanční kompenzace, která bude zaplacena na účet ubytovatele, případně, nedojde-li k dohodě o finanční kompenzaci, je ubytovatel oprávněn k okamžitému ukončení pobytu a vykázání z chaty všech osob, které jsou zde přítomny společně s ubytovaným. Obdobně je ubytovatel oprávněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných obecně závaznými právními předpisy (např. poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního klidu).

4. Pojištění

Chata je pojištěna dle obvyklých podmínek pro pojištění nemovitostí (požár apod.). Pojištění se nevztahuje na úmyslné nebo neúmyslné poškození majetku ubytovatele. K tomu doporučujeme, se před nástupem  pojistit běžným komerčním pojištěním pro dovolenou apod.

  •    a)  Zájemce podpisem Smlouvy o poskytnutí ubytovací služby v rekreační chatě, potvrzuje, že je po dobu pobytu v ní pojištěn z odpovědnosti za způsobenou škodu u kreditního pojišťovacího ústavu a to v takovém rozsahu a výši, aby jakékoli škody jím způsobené na majetku ubytovatele, byly tímto pojištěním zcela kryty.
  •    b)  O způsobené škodě bude sepsán, okamžitě po jejím zjištění, škodní protokol, který podepíše ubytovaný a ubytovatel. V protokolu bude způsobená škoda popsána s určením její předpokládané výše a rozsahu. Protokol bude podepsán oběmi stranami a o škodě bude pořízena fotodokumentace.
  •    c)  Zájemce se zavazuje, poskytnout ubytovateli maximální součinnost, při následném ohlášení škody na pojišťovnu a sanaci následků pojistné události.

 

5. Stornovací podmínky (stornopoplatek)

Zájemce je oprávněn zrušit objednávku kdykoli před nastoupením pobytu. Objednávku je možné zrušit pouze písemně a to výhradně osobou, která ji podávala ze stejného e-mailu. Pro stanovení výše stornopoplatku, je rozhodující datum doručení žádosti, zaslané zájemcem emailem ubytovateli. Pokud není dodatkem stanoveno jinak, budou zájemci v případě zrušení objednávky účtovány následující stornopoplatky:

  •    •  více než 30 dní před datem nástupu pobytu bez stornopoplatku
  •    •  od 29 do 15 dní před datem nástupu pobytu 50 % z ceny objednaných služeb
  •    •  od 14 do 5 dní před datem nástupu pobytu 75 % z ceny objednaných služeb
  •    •  4 dny a kratší před nástupem pobytu 100 % z ceny objednaných služeb

 

Tato podmínka se vztahuje i na případné předčasné ukončení pobytu v jeho průběhu a ubytovanému, tímto nevzniká žádný nárok na vrácení částky.

6. Osobní data zájemce

Zájemce odesláním vyplněné objednávky e-mailem potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty, pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Ubytovatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje zájemce třetí straně.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto “Všeobecné podmínky” nabývají účinnosti dne 01.01.2015 a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zájemcem a ubytovatelem. Zájemce se při pravdivém vyplnění a zaslání objednávky tímto zavazuje a zároveň potvrzuje, že je s těmito podmínkami seznámen, tyto si přečetl a odesláním objednávky na e-mail ubytovatele na tyto přistupuje a souhlasí s nimi. Tyto „Všeobecné podmínky“ jsou uveřejněny na internetových stránkách www.chataknehyne.cz, kdy zájemce a společně s ním všechny osoby užívající nemovitost společně potvrzují, že jsou s těmito seznámeni.

  •    a)  V celém objektu je přísný zákaz kouření pod pokutou 5 000,-Kč. V případě, že ubytovatel zjistí porušení tohoto zákazu, je oprávněn ubytovaného a všechny osoby s ním užívající nemovitost okamžitě vykázat z chaty, bez finanční náhrady. Ubytovatel je oprávněn, provést namátkovou kontrolu chaty  po celou dobu poskytované služby.
  •    b)  Chatu ubytovaný  předává  ubytovateli řádně uklizenou, čistou a v nepoškozeném stavu, finální úklid provádí ubytovatel za předem stanovenou cenu. Pokud bude chata předávána v poškozeném stavu, bude si pronajímatel účtovat kauci 3 000,- Kč.

 

8. Pobyt – pokud není předem domluveno s ubytovatelem jinak

Zahájení pobytu vždy po 15,00 hod. v prvním dni rezervace převzetí chaty
Ukončení pobytu vždy do 10,00 hod. poslední den rezervace předání chaty

 

9. Odpovědnost

Ubytovatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení věcí, ubytovaným osobám, při jejich pobytu na chatě. Ubytovatel
nenese žádnou odpovědnost, za případné škody, ztráty, zranění či jiné újmy osobám užívajících chatu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a  také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných ubytovatelem.

 

Kontakt

Chata Beskydy v údolí Kněhyně
Prostřední Bečva 735
Prostřední Bečva
75661

775172530

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode