Všeobecné podmínky

Závazné všeobecné podmínky

                                       

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem (dále jen zájemce)a pronajímatelem se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a níže uvedenými všeobecnými podmínkami, což zákazník stvrzuje odesláním závazné objednávky, která je uveřejněna na internetových stránkách www.chataknehyne.cz  Smluvní vztah vzniká odesláním objednávky služeb a prokázáním zaplacení zálohy. Zákazník odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí v objednávce. Případné změny údajů (zejména počtu osob, případně zvířat) je zákazník povinen neprodleně oznámit majiteli chaty.

2. Způsob objednávání a placení

První zálohu ve výši 50 % z koncové ceny objednaných služeb hradí zájemce při objednání pobytu. Jejím uhrazením mu vzniká nárok na rezervaci objednaných služeb. Při jejím uhrazení zájemce obdrží e-mailem potvrzení o zaplacení. Druhou zálohu – částku zbývající do celkové ceny objednaných služeb hradí zájemce nejpozději 1 měsíc před nástupem na pobyt na účet pronajímatele. Po jejím uhrazení obdrží zájemce e-mailem potvrzení, které jej opravňuje k čerpání objednaných a uhrazených služeb. Při objednání pobytu v době kratší než jeden měsíc před nástupem se hradí obě zálohy současně. Nebude-li druhá záloha v této době uhrazena, nemůžeme garantovat další rezervaci služeb. Případný doplatek za další služby (rekreační poplatek apod.) hradí zákazník na místě přímo ubytovateli.

3. Odpovědnost a reklamace

Za poskytnutí objednaných služeb i jejich kvalitu a za pravdivost informací ručí pronajímatel. Případné reklamace je zájemce oprávněn uplatňovat pouze v době pobytu. V okamžiku vzniku reklamace musí být proveden zápis mezi zákazníkem a majitelem, a to včetně potvrzení nečerpaných služeb. Tyto doklady musí být součástí reklamace, bez nich nelze reklamaci uplatnit.

Při porušení povinností dle těchto všeobecných podmínek – např. uvedení nepravdivých informací v objednávce (počet osob, domácí zvíře apod.) může být ubytovatelem na místě požadována finanční kompenzace, případně, nedojde-li k dohodě o finanční kompenzaci, je pronajímatel oprávněn k okamžitému ukončení a vykázání z chaty všech osob, které jsou zde přítomny společně se zájemcem. Obdobně je ubytovatel oprávněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných obecně závaznými právními předpisy (např. poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního klidu).

4. Pojištění

Chata je pojištěna dle obvyklých podmínek pro pojištění nemovitostí (požár apod.). Pojištění se nevztahuje na úmyslné nebo neúmyslné poškození majetku pronajímatele. K tomu doporučujeme před nástupem se nechat pojistit běžným komerčním pojištěním pro dovolenou apod.

  •    a)  Zájemce podpisem smlouvy o nájmu rekreační nemovitosti potvrzuje, že je po dobu pobytu v ní pojištěn z odpovědnosti za způsobenou škodu u kreditního pojišťovacího ústavu a to v takovém rozsahu a výši, aby jakékoli škody jím způsobené na majetku pronajímatele byly tímto pojištěním zcela kryty.
  •    b)  O způsobené škodě bude sepsán, okamžitě po jejím zjištění, škodní protokol, který podepíše zájemce a pronajímatel. V protokolu bude způsobená škoda popsána s určením její předpokládané výše a rozsahu. Protokol bude podepsán oběma stranami a o škodě bude pořízena fotodokumentace.
  •    c)  Zájemce se zavazuje poskytnout pronajímateli maximální součinnost při následném ohlášení škody na pojišťovnu a sanaci následků pojistné události.

 

5. Stornovací podmínky (stornopoplatek)

Zájemce je oprávněn zrušit objednávku kdykoli před nastoupením pobytu. Objednávku je možné zrušit pouze písemně a to výhradně osobou, která ji podávala ze stejného e-mailu. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum doručení žádosti zaslané zájemcem emailem pronajímateli. Pokud není dodatkem stanoveno jinak, budou zájemci v případě zrušení objednávky účtovány následující stornopoplatky:

  •    •  více než 30 dní před datem nástupu pobytu bez stornopoplatku
  •    •  od 29 do 15 dní před datem nástupu pobytu 50 % z ceny objednaných služeb
  •    •  od 14 do 5 dní před datem nástupu pobytu 75 % z ceny objednaných služeb
  •    •  4 dny a kratší před nástupem pobytu 100 % z ceny objednaných služeb

 

Tato podmínka se vztahuje i na případné předčasné ukončení pobytu v jeho průběhu a zájemci tímto nevzniká žádný nárok na vrácení částky.

6. Osobní data zákazníka

Zájemce odesláním vyplněné objednávky emailem potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje zájemce třetí straně.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto “Všeobecné podmínky” nabývají účinnosti dne 01.01.2015 a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zájemcem a pronajímatelem chaty. Zájemce se při pravdivém vyplnění a zaslání objednávky tímto zavazuje a zároveň potvrzuje, že je s těmito podmínkami seznámen, tyto si přečetl a odesláním objednávky na e-mail pronajímatele na tyto přistupuje a souhlasí s nimi. Tyto „Všeobecné podmínky“ jsou uveřejněny na internetových stránkách www.chataknehyne.cz, kdy zájemce a společně s ním všechny osoby užívající nemovitost společně potvrzují, že jsou s těmito seznámeni.

  •    a)  V celém objektu je přísný zákaz kouření pod pokutou 5 000,-Kč. V případě, že nájemce zjistí porušení tohoto zákazu, je oprávněn zájemce a všechny osoby s ním užívající nemovitost okamžitě vykázat z chalupy bez náhrady. Nájemce je oprávněn provést namátkovou kontrolu chaty v době pronájmu.
  •    b)  Chata se předává  řádně uklizená a čistá. Chata se přebírá v nepoškozeném stavu, konečný úklid provádí pronajímatel za 500,- Kč. Pokud bude chata předávána v poškozeném stavu, bude si pronajímatel účtovat kauci 3 000,- Kč.

 

8. Pobyt – pokud není domluveno s pronajímatelem jinak

Zahájení pobytu vždy po 15,00 hod. v prvním dni rezervace převzetí chaty
Ukončení pobytu vždy do 10,00 hod. poslední den rezervace předání chaty

 

9. Odpovědnost

Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení, všem osobám při jejich pobytu na chatě. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění či jiné újmy osob užívajících chatu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem.

 

Kontakt

Chata Beskydy v údolí Kněhyně
Prostřední Bečva 578
Prostřední Bečva
75661

775172530

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode