Ceník ubytování / pronájmu (kapacita 1 až 7 osob - 2 ložnice)

Last minute

Termín: 

       

 

 

Ceny za noc
Zimní sezona: 2000,- Kč za chatu.
Letní sezona: 2000,- Kč za chatu.
Mimo sezonu: 2000,- Kč za chatu.
Cena za víkend
Celoročně: 4 000,- Kč za chatu.
 
 
 

Uvedená cena je za chatu a noc nebo víkend obsazenou od 1 do 5 osob, každá další osoba 

+ 300,- Kč/noc (včetně dětí). 

  
  Velikonoce

  10 000,- Kč za chatu a 4 noci - při kratším pobytu je cena stejná.

  Vánoce

  3 000,- Kč za chatu a noc - minimum 3 noci

  Silvestr

  18 000,- Kč za chatu a 3-7 nocí - při kratším pobytu je cena stejná.

Cena za Silvestrovský pobyt je konečná, to znamená včetně pooplatku za úklid a maximální obsazenost chaty 1-7 osobami.

 
 

Provoz chaty je celoroční.
Silvestrovské, Vánoční, Velikonoční pobyty - minimum 3 - 4 noci.
V ostatních termínech minimální délka ubytování 2 noci.
Cena za domácí zvíře 200,- Kč/noc.
Rekreační poplatek obci 20,- Kč za dospělou osobu/noc, osvobozeni jsou držitelé průkazu ZTP, ZTP/P a jeho průvodce.
Kauce 3000,- Kč, která bude vrácena po předání chaty v nepoškozeném stavu.
Závěrečný úklid 800,- Kč (platí se vždy).
Postavení stanu na pozemku - cena dohodou.
 

V období letních prázdnin chatu pronajímáme pouze na týdenní pobyty a to vždy od soboty do soboty.
V ceně je zahrnuto dřevo na topení, odběr el.energie, voda, WIFI,  pronájem povlečení, ručníků, utěrek, čistící prostředky do kuchyně i interiéru.

 

SMLOUVA

 

Smluvní strany:

ubytovatel: Jitka Kantorová, Prostřední Bečva 735, 756 56

a

ubytovaný: 

jméno a příjmení: __________________________

trvalý pobyt:        ________________________

číslo občanského průkazu (pasu): ____________, státní občanství: _________

 

uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí ubytovací služby v rekreační chatě

(dále jen „smlouva“):

 

1. Předmět poskytnuté služby

 

1.1 Rekreační chata č. popisné 0/101, Prostřední Bečva, PSČ 756 56.

 

2. Specifikace

 

Počet ubytovaných osob: _________

Zvíře: _________

Termín: od ________ do _________

Vratná kauce: 3.000 Kč

Dohodnutá cena: 

 

3. Všeobecná ujednání

 

3.1 Ubytovaný je povinen zanechat objekt, ve kterém se ubytoval, v čistém a původním stavu. Způsobí-li škodu, musí ubytovaný tuto skutečnost neprodleně sdělit ubytovateli. Bude-li před odjezdem ubytovaného zjištěna škoda, je ubytovatel nebo jeho oprávněný zástupce oprávněn žádat náhradu škody na místě na úkor složené kauce nebo přímým zaplacením vyčíslené škodné částky převodem na účet ubytovatele.

3.2 Jako zajištění (kauci) je povinen ubytovaný zaplatit před nástupem do rekreačního objektu částku ve výši 3.000 Kč v hotovosti oproti předání klíčů od rekreačního objektu. Tato kauce bude v hotovosti vrácena ubytovanému při převzetí rekreační chaty zpět ubytovatelem. Ubytovaný je povinen zanechat objekt v řádném stavu.

3.3 Maximální počet ubytovaných (počet lůžek 7 + povolená přistýlka 1x) nesmí být ubytovaným překročen bez předchozí dohody. Přicestuje-li ubytovaný s větším počtem osob, než je maximálně dohodnutý počet, je ubytovatel vysloveně oprávněn hosta odmítnout nebo požadovat zvláštní náhradu (doplatek). Pokud ubytovatel v průběhu pobytu zjistí porušení ustanovení této smlouvy, zejména v počtu ubytovaných osob a zvířat, je rovněž oprávněn požadovat náhradu (doplatek), nebo ukončit pobyt bez náhrady všech ubytovaných osob z důvodů porušení smlouvy o pronájmu rekreační chaty. 

3.4 Noční klid musí být dodržen od 22.00 do 06.00 hodin.

3.5 V objektu je pod pokutou uvedenou v bodě 3.6 výslovně zakázáno kouření, užívání drog či jiných psychotropních látek a nepřiměřené pití alkoholických nápojů.

3.6 V případě zjištěného porušení kteréhokoliv z uvedených zákazů uhradí ubytovaný k rukám ubytovatele pokutu ve výši 5 000 Kč, a to i opakovaně.

3.7 Pokud ubytovatel při namátkové kontrole objektu zjistí, že ubytovaný překročil podmínky specifikované v bodě 2 nebo že některá z osob, která s ním nemovitost užívá, porušuje opakovaně některý ze zákazů uvedených v bodě 3.5, je toto bráno jako závažné porušení uzavřené smlouvy o poskytnutí ubytovací služby a ubytovatel je oprávněn, po uhrazení pokuty ze strany ubytovaného, všechny osoby z objektu vykázat s tím, že do lhůty max. 1 hodiny musejí objekt opustit, a to bez jakéhokoliv nároku na vrácení uhrazeného ubytovacího poplatku.

3.8 Ubytovatel může provést namátkovou kontrolu objektu v kteroukoliv denní či noční hodinu tak, aby nerušil ubytované osoby v užívání objektu.

 

4. Platba za ubytovací služby

 

4.1 Při rezervaci ubytovací služby se platí 50 % z cílové částky na účet ubytovatele.

4.2 Nejpozději 1 měsíc před čerpáním ubytovací služby uhradí zájemce o ubytování zbývající částku na účet ubytovatele.

4.3 V den zahájení čerpání ubytovací služby, při převzetí chaty, ubytovaný v hotovosti zaplatí vratnou kauci ve výši 3.000 Kč a ubytovací a rekreační poplatek obci, tj. 20 Kč osoba/noc, dítě 5 Kč/noc.

 

5. Stornovací podmínky

 

Více než 30 dní před datem čerpání ubytovací služby: bez stornopoplatku.

Od 29 do 15 dní před datem čerpání ubytovací služby: 50 % z ceny služeb.

Od 14 do 5 dní před datem čerpání ubytovací služby: 75 % z ceny objednaných služeb.

4 dny a méně před zahájením čerpání ubytovací služby: 100 % z ceny služeb.

 

6. Dodatečná ustanovení

 

6.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou „Všeobecné podmínky“, které jsou umístěny na webových stránkách www.chataknehyne.cz a s nimiž se zájemce o ubytovací služby seznamuje při provádění objednávky (rezervace). Podpisem této smlouvy ubytovaný výslovně prohlašuje, že „Všeobecné podmínky“ četl a souhlasí s nimi. Ubytovaný odpovídá za všechny osoby s ním sdílející objekt, za jejich chování a případné škody, které oni způsobí. Případnou vzniklou škodu nebo ztrátu či poškození objektu, případně jeho vybavení, bude ubytovatel uplatňovat a vymáhat po ubytovaném.

 

7. Odpovědnost

 

7.1 Ubytovatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení věcí žádným osobám při jejich pobytu na chatě. Ubytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění či jiné újmy osob užívajících chatu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech ubytovaných osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů prokazatelně zaviněných ubytovatelem.

7.2 Ubytovaný se se smlouvou a s všeobecnými podmínkami seznámil na webu www.chataknehyne.cz a souhlasí s nimi. Dobrovolně souhlasí s touto smlouvou o poskytnutí pronajímací služby rekreační chaty a souhlas stvrzuje svým podpisem.

 

 

V _______________ dne __________

 

Podpis:

ubytovaný         ubytovatel

 
 
Smlouva o poskytnutí ubytovací služby v rekreační chatě
 
Ubytovatel: Jitka Kantorová, Prostřední Bečva 578, 756 56
 
Ubytovaný: Jméno a příjmení:_____________________________________ 
 
Trvalý pobyt:________________________________________ 
 
Číslo občanského průkazu(pasu):____________ Státní občanství:_________
 
 Uzavírají smlouvu o poskytnutí ubytovací služby v rekreační chatě. 
 
Předmět poskytnuté služby: 
Rekreační chata č. Popisné 0/101 Prostřední Bečva 75656 
 
1. Specifikace 
Počet ubytovaných osob:_______         Zvíře:______       
Termín:    od______                     do_______  
Vratná kauce: 3.000,- Kč             Dohodnutá cena:   
 
2. Všeobecné ujednání 
 
2.1. Ubytovaný je povinen zanechat objekt, ve kterém se ubytoval v čistém a původním stavu. Způsobí-li škodu, musí ubytovaný tuto skutečnost neprodleně sdělit ubytovateli. Bude-li před odjezdem ubytovaného zjištěna škoda, je ubytovatel nebo jeho oprávněný zástupce, oprávněn žádat náhradu škody na místě na úkor složené kauci nebo přímým zaplacením vyčíslené škodné částky převodem na účet ubytovatele. 
2.2. Jako zajištění (kauci) je povinen ubytovaný zaplatit před nástupem do rekreačního objektu částku ve výši 3.000,- Kč v hotovosti oproti předání klíčů od rekreačního objektu. Tato kauce bude v hotovosti vrácena ubytovanému při převzetí rekreační chaty zpět ubytovatelem. Objekt je povinen ubytovaný nechat v řádném stavu. 
2.3. Maximální počet ubytovaných (počet lůžek 7 + povolená přistýlka 1x) nesmí být ubytovaným překročen bez předchozí dohody. Přicestuje-li ubytovaný s větším počtem osob než je maximálně dohodnutý počet, je ubytovatel vysloveně oprávněn hosta odmítnout nebo požadovat zvláštní náhradu (doplatek). Pokud ubytovatel zjistí v průběhu pobytu porušení ustanovení této smlouvy, zejména v počtu ubytovaných osob a zvířat, je rovněž oprávněn požadovat náhradu (doplatek), nebo ukončit pobyt bez náhrady všech ubytovaných osob z důvodů porušení smlouvy o pronájmu rekreační chaty. 
2.4. Noční klid musí být dodržen od 22.00 hodin do 06.00 hodin. 
2.5. V objektu je pod pokutou uvedenou v bodě 2.6 výslovně zakázáno kouření, užívání drog či jiných psychotropních látek a nepřiměřené pití alkoholických nápojů. 
2.6. V případě zjištěného porušení kteréhokoli z uvedených zákazů uhradí ubytovaný k rukám ubytovatele pokutu ve výši 5 000,-Kč a to i opakovaně. 
2.7. V případě, že ubytovatel zjistí při namátkové kontrole objektu, že ubytovaný, popř. některá z osob, která s ním nemovitost užívá, porušuje opakovaně některý ze zákazů uvedený v bodě 1.a 2.5 je toto bráno jako závažné porušení uzavřené smlouvy o poskytnutí ubytovací služby a ubytovatel je oprávněn, po uhrazení pokuty ze strany ubytovaného, všechny osoby z objektu vykázat s tím, že do lhůty max. 1hodiny dojde z jejich strany k opuštění objektu a to bez jakéhokoli nároku na vrácení uhrazeného ubytovacího poplatku. 
2.8. Ubytovatel může provést namátkovou kontrolu objektu v kteroukoli denní, či noční hodinu, tak aby nerušil její užívání ubytovaným osobám. 
 
3. Platba za ubytovací služby 
 
3.1.1. Při rezervaci ubytovací služby se platí  50% z cílové částky na účet ubytovatele. 
3.1.2. Nejdéle 1 měsíc před čerpáním ubytovací služby, uhradí zájemce o ubytování zbývající částku na účet ubytovatele. 
3.1.3. V den zahájení čerpání ubytovací služby, při převzetí chaty, bude ubytovaným v hotovosti zaplacena vratná kauce ve výši 3.000,- Kč a ubytovací a rekreační poplatek obci 20,- Kč osoba/noc, dítě 5,- Kč/noc. 
 
4. Stornovací podmínky
 
• více než 30 dní před datem čerpání ubytovací služby, bez stornopoplatku 
• od 29 do 15 dní před datem  čerpání ubytovací služby 50 % z ceny  služeb 
• od 14 do 5 dní před datem čerpání ubytovací služby 75 % z ceny objednaných služeb 
• 4 dny a méně, před zahájením čerpání ubytovací služby100 % z ceny  služeb 
 
5. Dodatečné ustanovení 
 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou „Všeobecné podmínky“, které jsou umístěny na webových stránkách www.chataknehyne.cz a s nimiž se zájemce o ubytovací služby seznamuje při provádění objednávky (rezervace). Podpisem této „Smlouvy o poskytnutí ubytovací služby“, ubytovaný výslovně prohlašuje, že „Všeobecné podmínky“ četl a souhlasí s nimi. Ubytovaný odpovídá za všechny členy s ním sdílející objekt a za jejich chování a případné škody, které oni způsobí. Případnou vzniklou škodu, nebo ztrátu či poškození objektu, či jeho vybavení, bude ubytovatel uplatňovat a vymáhat po ubytovaném. 
 
6. Odpovědnost
 
Ubytovatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení věcí, všem osobám při jejich pobytu na chatě. Ubytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění či jiné újmy osob užívajících chatu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a  na pozemcích s ní souvisejících, je výhradně na vlastní nebezpečí všech ubytovanách osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných ubytovatelem. 
Se smlouvou a všeobecnými podmínkami jsem se seznámil(a) na webu www.chataknehyne.cz a souhlasím s nimi. Dobrovolně souhlasím s touto Smlouvou o poskytnutí pronajímací služby rekreační chaty a souhlas stvrzuji svým podpisem.
 
 V ____________________________       dne ________2019
 
Podpis ubytovaného: ________________Podpis ubytovatele:___________________
 

Kontakt

Chata Beskydy v údolí Kněhyně
Prostřední Bečva 735
Prostřední Bečva
75661

775172530

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode